HØJT FAGLIGT NIVEAU MED MANGE UNDERVISNINGSTIMER

BLIV REG. PSYKOTERAPEUT

HYPNOSE PSYKOTERAPEUT
UDDANNELSESSTART

KØBENHAVN
28. september 2023

AARHUS
14. september 2023

UDDANNELSESPRIS

kr. 31.940,- pr. studieår

RESERVATIONSPRIS

kr. 4.000,-

MØDETID

Torsdag – Søndag

Kl. 9.00 – 17.00

EKSAMINATION

Efter hvert uddannelsesår er der en skriftlig og klinisk eksamination med eksterne censorer.

På det fjerde og sidste år udarbejdes et skriftligt speciale.

NÆSTE INFORMATIONSMØDER

ONLINE 2. december kl. 9.30-10.30

Passer datoen ikke? Eller er der langt tid til, og ønske du svar på dine spørgsmål nu.

Book en personlig samtale her

Om uddannelsen

4-årig professionel psykoterapeutisk uddannelse

Som de første i Danmark blev Hypnose Skolen & Psykoterapeut Akademiet godkendt til at uddanne Reg. Psykoterapeuter 2016. Det er via FaDP – Foreningen af Danske Psykoterapeuter, som har fået registreringen godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, det tidligere Sundhedsstyrelsen.

Det giver Hypnose Skolens uddannelser et kvalitetsstempel og dig en sikkerhed for at du vælger et professionelt uddannelsessted. I vores studiehåndbog kan du læse mere om hvorfor du skal vælge Hypnose Skolen som dit uddannelsessted inden for hypnose. Du er også velkommen til vores informationsmøder – tilmeld dig her.

Når du efter endt uddannelse kan kalde dig Reg. Psykoterapeut, sender du også et signal til dine kommende klienter om høj faglighed og kompetencer, så de trygt kan vælge dig som deres terapeut.

Uddannelsens opbygning

Den 4. årige Hypnose Psykoterapeut uddannelse består af 5 forskellige uddannelser

 • Hypnoterapeut uddannelsen – 1. år
 • NLP Practitioner uddannelsen – 1. år
 • Master Hypnoterapeut uddannelsen – 1.år
 • NLP Master Practitioner uddannelsen – 1. år
 • 3. & 4. år er færdiggørelse af den 4-årige psykoterapeut uddannelse.

På de to første studie år som, Hypnoterapeut & NLP Practitioner og Master Hypnoterapeut & NLP Master Practitioner, opnår du en grundig forståelse og viden om Hypnose og NLP, som er grundlæggende elementer indenfor hypnose psykoterapi. Du får indsigt i dine egne psykologiske mønstre, en forudsætning for at du kan skelne imellem dig selv og klienten.

Der lægges desuden vægt på at den enkelte studerende tager ansvar for sig selv og har viljen til at bryde de modstande, der naturligt opstår i en udviklingsproces. Der er fokus på den enkelte studerendes personlige ansvarlighed og trivsel, samt bevidstheden om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

3. & 4. studieår i Hypnose Psykotereapeut uddannelsen

Uddannelsens 3. og 4. studieår giver dig mulighed for at videreudvikle og integrere de metoder og teorier, som du blev introduceret til på grund og master uddannelsen. Samt tilegne dig ny viden om bl.a. avanceret hypnoterapi og psykologi. Det vil give dig en bred forståelse for sindets mekanismer og den neuropsykologiske tilgang.

Psykologi undervisningen fokuserer på de processer, der foregår i mennesker og mellem mennesker. Processer gennem hvilke vi skaber vores forståelse af os selv og vores forståelse af andre. Det handler om, hvordan vi forandrer og udvikler os, og hvordan forandring sker. Mennesket er i et evigt samspil mellem indre psykologiske processer og ydre kulturelle og samfundsmæssige værdier.

Menneskesynet i psykologien baserer sig på tanken om, at mennesket er i samspil med sine omgivelser, hvor mennesket ikke kan tænkes isoleret fra de ydre omstændigheder.

Som studerende kvalificerer du dig bl.a. til at arbejde med depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og krisetilstande, diverse overgreb og spiseforstyrrelser, alt af lettere til moderat karakter. Men også med parforhold, samt personlig udvikling. Vi arbejder med det raske menneske, der i en periode mangler ressourcer til at håndterer deres egen udfordring.

Psykoterapeut uddannelsen er baseret på helhedsorienteret psykologi og psykoterapi.

Du bliver trænet grundigt i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde. Du bliver desuden trænet i at identificere, men uddannes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression, alvorlige spiseforstyrrelser og tilstande med alvorligt misbrug.

Du uddannes heller ikke til at varetage tilstande med suicidal fare, psykiatriske diagnoser, f.eks. border-line strukturer og andre personlighedsforstyrrelser, samt dys sociale personlighedstyper og psykotiske tilstande. Ovenstående, skal med Hypnose Skolens øjne, behandles af specialister indenfor specialistens fagområde.

Hypnose Skolens psykoterapeutiske retning ligger inden for hypnose, NLP, den kognitive – og humanistiske psykoterapi. Disse retninger bygger på at klienten har alle de ressourcer der er brug for, og at psykoterapeuten som udgangspunktet for terapien, tror på klients ressourcer, har respekt for klientens model af verden og at alle svar findes på det ubeviste plan.

For at få så bred og nuanceret basisviden i psykologi som muligt, har vi har valgt at tage udgangspunkt i centrale teorier og begreber, der er relevante i vores arbejde med mennesker.

På Hypnose Skolen er etik og moral i fokus, det gælder både i uddannelsen og det er en forudsætning, at du arbejder efter Hypnose Skolens gældende etiske regler.

INDHOLDET PÅ DE ENKELTE STUDIEÅR

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 1. studieår på Hypnose Skolen

Uddannelsens første år er en grunduddannelse som kan tages, uden at du forpligter dig til den 4- årige psykoterapeut uddannelse. På den 1-årige grunduddannelse lærer du at anvende hypnose, hypnoterapi og NLP på en afslappet og sikker måde.

Du lærer at arbejde med det ubevidste sind, som er en forbindelse til visdom, forandringer, kreativitet og uendelige indre ressourcer. Du lærer overvejende symptom behandling.

Hypnose-delen rummer især teknikker fra den moderne hypnose.

NLP Practitioner delen inkluderer kommunikations viden og effektive teknikker fra Neuro-Lingvistisk Psykologi.

Du vil også opnå terapeutiske kompetencer og øget livskvalitet, dels via dit eget terapiforløb, dels ved superviseret terapiforløb med dine egne klienter, og den personlige udviklingsproces med selvindsigt og selvudvikling som mål og værktøj.

Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen i NLP og Hypnose.

>> Læs mere om grunduddannelsen her: Hypnoterapeut/ NLP Terapeutisk Practitioner

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 2. studieår på Hypnose Skolen

Uddannelsens andet år er en master uddannelse i Hypnose og NLP, som giver
dig større viden og flere kompetencer inden for hypnoterapi og NLP. Master uddannelsen kan tages uden, at du forpligter dig til den 4- årige psykoterapeut uddannelsen. På master uddannelsen lærer du overvejende årsagsbehandling.

Der arbejdes med hele det kognitive system med underliggende tanker og fortolkninger, værdier, overbevisninger, og projektioner. Dertil kommer kommunikation og samtaleteknikker, hvor der trænes i at registre automatiske negative tanker, samt anvendelse af avancerede sprogmønstre, som skaber en grundlæggende ændring i adfærd og følelser.

De grundlæggende lytte- og samtaleteknikker fra grunduddannelsen, udvikles yderligere, så fundamentet for udvikling af professionel adfærd bliver endnu stærkere, og sikrer terapeutens neutralitet, samt eliminerer overføringer af terapeutens overbevisninger, værdier holdninger og følelser.

Desuden lærer du grundlaget for NLP modellering, dvs. at skabe teknikker, adfærd og færdigheder gennem at udforske andres ekspertise.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

>> Læs mere om masteruddannelsen her: Master Hypnoterapeut & NLP Master Practitioner

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 3. studieår på Hypnose Skolen

På tredje studieår vil fokus i højere grad være på nogle indre psykologiske processer. Målet er at udvikle dine psykoterapeutiske kompetencer, give dig endnu dybere psykologisk forståelse, og dermed en endnu større ”værktøjskasse” med flere konkrete terapeutiske hypnotiske metoder.

Hypnose Skolens overbygning til Hypnose Psykoterapeut uddannelsen, starter med et 2 dages Kick-off møde, hvor der bl.a. bliver etableret studiegrupper, vi ”nærkikker” på 3. og 4. studieår, snuser til andre terapeutiske metoder, herunder mindfulness…..og meget andet.

På 3. studieår lærer du at træne metoder fra forskellige psykoterapeutiske retninger, som har vist sig at være de mest effektive til at hjælpe mennesker. Du lærer at finde helhedsorienterede løsninger på forskellige typer af følelsesmæssige problemer som f. eks. tab, sorg, angst, så du bedst muligt kan hjælpe dine klienter igennem identitets- og livskriser, og dermed opnå en større livskvalitet.

3. studieår på uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen der relaterer til det lærte stof.

Skemalagt undervisning på Hypnose Skolen

 • 2 dages Kick-off af Hypnose Psykoterapeut uddannelsen
 • 3 moduler a’ 4 dage, torsdag til søndag
 • 3 moduler a’ 2 dage, lørdag / søndag
 • 1 modul á 1 dag, fredag
 • 6 obligatoriske undervisnings møder á 3 timer på skolen, kl. 17:30-20:30, hverdage. Undervisningen tager udgangspunkt i den humanistiske og kognitive tankegang, mindfulness m.m.
 • 3 obligatoriske gruppesupervisioner a´ 3 timer på skolen, kl 17:30 – 20:30, hverdage
 • Skriftlig opgave ved afslutningen af 3. år
 • Som studerende har du en uge til at løse den skriftlige opgave
 • Eksamen vurderes bestået/ikke bestået
 • Ved ”Ikke bestået” har den studerende en uge til at revidere opgaven

Individuel tilrettelæggelse, ikke skemalagt

 • Obligatorisk individuel terapi hos en psykoterapeut / psykolog – 16 timer med egenbetaling. (Ud over den egenterapi der indgår i uddannelsen)
 • Supervision 15 timer, egenbetaling.
  (Ud over den supervision der indgår i uddannelsen)
 • Selvrefleksion, sparring og supervision i egen arbejdsgruppe, 26 timer
 • Færdighedstræning med egen klinter – 70 timer
 • Løbende evaluerings samtaler

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 4. studieår på Hypnose Skolen

På 4. studieår fortsættes udviklingen af dine terapeutiske kompetencer, hvor der bl.a. fokuseres på Socialpsykologi / Kommunikation / Psykologi / Filosofi.

Vi vil desuden se på interaktionen med menneskets ydre livsverden og de dybeste menneskelige potentialer. Vi undersøger grænsefladen mellem de muligheder, vi har som individer og de større sociale, kulturelle og spirituelle sammenhænge, som vi alle er en del af.

På dette 4. år af din psykoterapi uddannelse vil du også påbegynde skrivningen af et min. 25 siders afsluttende speciale om psykoterapi og hypnose.

Skemalagt undervisning på Hypnose Skolen

 • 3 moduler a’ 4 dage, torsdag til søndag

o Transpersonlig Hypnoterapi

 • 3 moduler a’ 2 dage, lørdag / søndag
 • 10 obligatoriske undervisnings møder á 3 timer på skolen, kl. 17:30-20:30, hverdage. Undervisningen tager udgangspunkt i den humanistiske og kognitive tankegang, mindfulness m.m.
 • 4 obligatoriske gruppesupervisioner a´ 3 timer på skolen, kl 17:30 – 20:30, hverdage
 • Skriftligt speciale ved afslutningen af 4. år

o Specialet skal fremlægges mundtlig, ca. 1 times varighed

o Du vil blive instrueret i fremgangs måde til dit speciale på starten af 4. år.

o Skriftlig og mundtlig eksamen vurderes bestået / ikke bestået

o Ikke bestået skriftlig eksamen: Specialet kan revurderes inden mundlig eksamen

o Ikke bestået mundtlig eksamen: Re-eksamen inden for et halvt år

Individuel tilrettelæggelse, ikke skemalagt

 • Obligatorisk individuel terapi hos en psykoterapeut / psykolog – 14 timer med egenbetaling. (Ud over den egenterapi der indgår i uddannelsen)
 • Supervision 12 timer, egenbetaling
 • Selvrefleksion, sparring og supervision i egen arbejdsgruppe, 26 timer
 • Færdighedstræning med egen klienter – 70 timer
 • Løbende evaluering samtaler

Eksaminer til Hypnose Psykoterapeut

1. år. Der er en skriftlig og mundtligt eksamen på grunduddannelsen i Hypnose & NLP Practitioner. De studerende eksamineres af en udefrakommende censor.

Eksamen bedømmes bestået / ikke bestået. Ved ikke bestået: Re-eksamen kan afholdes indenfor 2 mdr.

2. år. Der er en mundtlig og skriftlig eksamen til Masteruddannelsen i Hypnose & NLP Master Practitioner. Eksaminationen foretages af en udefrakommende censor.

I NLP Master Practitioner uddannelsen skal der udarbejdes en skriftlig modellerings opgave. Opgaven fremlægges efterfølgende mundtlig for medstuderende og en udefrakommende censor. De mundtlige og skriftlige eksamener bedømmes
bestået / ikke bestået. Re-eksamen kan afholdes indenfor 2 mdr.

3. år. Afsluttes med en skriftlig eksamen, som skal klarlægge om den studerende i tilstrækkelig grad behersker de teoretiske og refleksive kompetencer, der danner grundlag for at kunne udføre psykoterapeutisk arbejde indenfor rammerne af den humanistiske og kognitive psykoterapi.

Eksamen bedømmes bestået / ikke bestået. Ved ikke bestået har den studerende 14 dage til revidering af den skriftlige opgave.

4. år. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende skal udarbejde et skriftligt speciale inde for et psykologisk område, hvori hypnoseterapi indgår. Specialet skal efterfølgende fremlæggelse mundtligt for medstuderende og to udefrakommende censorer.

Den skriftlige, såvel som den mundtlige uddannelse bedømmes efter 7-trinsskalen.

Ved ikke bestået: Re-eksamen kan afholdes indenfor 6 mdr.

Hypnose Skolen er medlem og godkendt af FaDP

FaDP logo

Hypnose Psykoterapeut uddannelsen tager udgangspunkt i at man møder sin klient der hvor klienten er, og vælger den metode der bedst hjælper klienten, samt i at orientere sig i klientens ofte komplekse sind og psykiske problemer. Du bliver trænet grundigt i, at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde. Psykoterapeut uddannelsen er baseret på helhedsorienteret psykologi og psykoterapi.

På de to første studie år uddannes du som Hypnoterapeut & NLP Practitioner og Master Hypnoterapeut & Master NLP Practitioner, hvor du opnår en grundig forståelse og viden om Hypnose og NLP, som er grundlæggende elementer indenfor hypnose psykoterapi. Du får indsigt i dine egne psykologiske mønstre, dette er en forudsætning for, at du kan skelne imellem dig selv og klienten.

Der lægges desuden vægt på, at den enkelte studerende tager ansvar for sig selv og har viljen til at bryde de modstande, der naturligt opstår i en udviklingsproces. Der er fokus på den enkelte studerendes personlige ansvarlighed og trivsel, samt bevidstheden om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Overbygningsmodulerne på 3. og 4. år til psykoterapeut giver dig mulighed for, at videreudvikle og integrere de metoder og teorier, som du blev introduceret til på din grund og master uddannelse. Samt tilegne dig ny viden om bl.a. avanceret hypnoterapi og psykologi. som vil give dig en bred forståelse for sindets mekanismer og den neuropsykologiske tilgang.

Hypnose Skolens 4-årige certificeret og Reg. Psykoterapeut uddannelse bygger på teori, personlig udvikling og praktisk erfaring, som bliver implementeret i en helhed, så du er i stand til at vurdere hvilke interventioner/metoder der kan anvendelse på baggrund af den viden, du erhverver dig om symptomerne.

Som studerende kvalificerer du dig blandt andet til at arbejde med depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og krisetilstande, diverse overgreb og spiseforstyrrelser, alt af lettere til moderat karakter. Men også med parforhold og sexologi, samt personlig udvikling. Som udgangspunkt arbejder vi med det raske menneske, der i en periode mangler ressourcer til at håndterer deres egen udfordring.

Du bliver desuden trænet i at identificere, men uddannes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression, alvorlige spiseforstyrrelser og tilstande med alvorligt misbrug. Du uddannes heller ikke til at varetage tilstande med suicidal fare, psykiatriske diagnoser, f.eks. border-line strukturer og andre personlighedsforstyrrelser, samt dys sociale personlighedstyper og psykotiske tilstande. Ovenstående, skal med Hypnose Skolens øjne, behandles af specialister indenfor specialistens fagområde.

Det er en forudsætning at du arbejder terapeutisk efter Hypnose Skolens gældende etiske regler.

Med den 4- årige Hypnose Psykoterapeut uddannelsen får du en hypnose uddannelse kombineret med NLP, samt med endnu større professionel faglighed og et undervisningstimetal, der giver dig en seriøs og længerevarende uddannelse, hvor du får overblik og viden om forskellige psykologiske teorier.

Hypnose Skolens psykoterapeutiske retning ligger inden for hypnose, NLP, den kognitive – og humanistiske psykoterapi. Disse retninger bygger på at klienten har alle de ressourcer der er brug for, og at psykoterapeuten som udgangspunktet for terapien, tror på klients ressourcer, har respekt for klientens model af verden og at alle svar findes på det ubeviste plan.

Når du er færdiguddannet Reg. Hypnose Psykoterapeut, vil du løbende have mulighed for at holde dig ajour med ny udklækkede teknikker og ny viden inden for dit faglige felt, da Hypnose Skolen tilbyder løbende efteruddannelse og kurser.

Dine muligheder for at få klienter forøges efterhånden som de etablerede systemer opdager hypnosens effektivitet, og som veluddannede Reg. Hypnose Psykoterapeut vil du have et stærkt fortrin.

Ønsker du at blive ringet op og få svar på dine spørgsmål?